بیمارستان آزادی

خانه برنامه درمانگاه

برنامه درمانگاه

نوع تخصص

روز و ساعت درمانگاه

اسامی پزشکان

ارتوپدیشنبهآقای دکتر دهقانی
ارتوپدیدوشنبهآقای دکتر عباسی
ارتوپدیسه شنبه
آقای دکتر آزادی
ارتوپدیچهارشنبهآقای دکتر عباسی
ارتوپدیپنج شنبهآقای دکتر مهدوی
اورلوژیشنبه
آقای دکتر اسکوئی
اورلوژییک شنبه
آقای دکتر مدرسی
ارولوژیدوشنبه آقای دکتر اسکوئی
ارولوژیچهارشنبه آقای دکتر اسکوئی
اطفالشنبهخانم دکتر نعمت الهی
اطفال یک شنبه  خانم دکتر نعمت الهی
اطفالدوشنبهخانم دکتر آذری
اطفالسه شنبه خانم دکتر نعمت الهی
اطفال چهارشنبهخانم دکتر آذری
اطفالپنج شنبه خانم دکتر نعمت الهی
آنکولوژی یک شنبهآقای دکتر عابد مقدم
چشم پزشکیهر روزدکتر یکرنگ
داخلی غدددوشنبهخانم دکتر فدائیان
داخلی گوارشروزهای فرداقای دکتر نیکبخت
گوش و حلق و بینیروزهای زوجآقای دکتر آرامی
گوش و حلق و بینیشنبه تا چهارشنبهآقای دکتر عبدالهی
گوش و حلق و بینییک شنبه و سه شنبهآقای دکتر نوری
قلبهر روزدکتر صفار زاده
عفونیشنبهآقای دکتر حقی
عفونیدوشنبهآقای دکتر قوام
جراح مغز و اعصابدوشنبهآقای دکتر اخیاری
جراح مغز و اعصابیک شنبه – سه شنبهآقای دکتر کاغذ چی
جراح عمومیشنبه تا چهارشنبهآقای دکتر شایق
جراح عمومیدوشنبهآقای دکتر لشگری
جراح عمومیشنبه تا پنج شنبهآقای دکتر قدسی
جراح پلاستیکپنج شنبهآقای دکتر پرند
داخلی مغز واعصاب شنبه ها و چهارشنبه هاخانم دکتر عظیمیان