بیمارستان آزادی

خانه ساعات ملاقات

ساعات ملاقات

روزهای عادیروزهای تعطیل
بخش های عادی14-1610-12

14-16
بخش های ویژه15-1611-12

15-16