طبقه منفي يك: تصويربرداري – آزمایشگاه– فیزیوتراپی– آشپزخانه– تاسیسات– لندری

طبقه همكف:

پذیرش بستری – پذیرش سرپایی – اورژانس– داروخانه– ترخیص – دفتر بهبود كيفيت – دفتر  پذيرش بيماران بستري – پذيرش بيماران بين الملل (IPD) – ترخيص – كلينيك ها– بوفه – اورژانس – داروخانه

طبقه اول: بخش مردان – اتاق عمل – حسابداری – کارگزینی – مدیر داخلی – C.S.R

طبقه دوم: دفتر پرستاری – بخش زنان – اتاق زایمان – بخش اطفال – آبدارخانه – فناوری اطلاعات

طبقه سوم: – ICU – CCU – دفتر مدیر عامل – مدارک پزشکی – بیمه گری – تلفنخانه – رستوران پرشکان