بیمارستان آزادی

خانه هیئت رئیسه بیمارستان

هیئت رئیسه بیمارستان

آقای دکتر محمد حسین لشگری

مدیر عامل

آقای اکبر دانائی

مدیرداخلی

خانم علیپور

مترون

خانم نبی لو

مدیر مالی